Veilige school

We zijn een school en willen kinderen graag veel leren. Een eerste vereiste daarvoor is dat we een veilige omgeving kunnen bieden. Daarvoor hanteren we enkele belangrijke (gedrags-)regels en leggen we uit waarom we ze belangrijk vinden. Wekelijks besteden we aandacht aan de omgang met elkaar door middel van de methode ‘De vreedzame school’.

De Vreedzame school

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen

    Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Pesten

Helaas komt pesten overal voor en zal dit ook bij ons op school gebeuren. Daarom hebben we een pestbeleid geschreven, dat in februari 2014 is herzien. We vinden het ontoelaatbaar wanneer kinderen bij ons op school pesten of gepest worden. We besteden aandacht in de lessen aan het voorkomen van pesten. Als pestgedrag toch wordt gesignaleerd, wordt het direct aan de orde gesteld. In ernstiger pestsituaties gaat de gedragsspecialist met de betreffende kinderen, volgens de No-Blame-methode, op zoek naar structurele oplossingen. We rekenen ook op medewerking van de ouders. Merkt u iets, kom naar school en praat erover met de leerkracht.

In en uit school

Om de kinderen veilig bij school te kunnen laten komen is er een zone, die gemarkeerd wordt door palen met handen. Die betekenen: Opgelet! U nadert een school. Matig uw snelheid’. Voor de verkeersveiligheid mag u hier niet parkeren tussen 8 en 16 uur.

De leerlingen mogen 10 minuten vóór de aanvang van de school naar binnen. De kleuters mogen door de ouders/verzorgers naar de klas worden gebracht. Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen zelfstandig naar binnen. De meester of juf geeft elk kind bij binnenkomst een hand. Weten dat je gekend en gezien wordt is voor veel kinderen belangrijk.

In de ‘kleine pauze’ ’s morgens rond 10.15 uur, eten de kinderen fruit. Als ze naar buiten gaan, gaat hun eigen meester of juf mee naar het plein, Op het grote plein is een voetbalkooi en liggen er allerlei speelattributen klaar. De speelruimte is dermate groot, dat kinderen alle ruimte hebben en er weinig aanvaringen zijn. Omdat de school op een verkeersluwe locatie staat, zijn hekken rond het speelplein niet nodig. Buiten de schooluren is iedereen welkom om van dit unieke terrein gebruik te maken, uiteraard op gepaste wijze.

Het kleuter/peuterplein is kleiner, maar wel heel efficiënt ingericht. De kleuter- en peutergroepen spelen beurtelings buiten. Het plein is afgesloten, zodat de kinderen veilig kunnen spelen.